PST Test Aanpak

 

Waarom Testen?

Informatiesystemen ondersteunen in veel organisaties in belangrijke mate de bedrijfsprocessen, en worden steeds meer ingezet in de communicatie met de klant en geintegreerd met andere informatiesystemen. De bedrijfsvoering wordt hiermee steeds afhankelijker van kwalitatief goed functionerende informatiesystemen (quality to market). Voordat een informatiesysteem in productie gaat, zal de organisatie zich expliciet af moeten vragen of er groen licht kan worden gegeven.

Om niet pas tijdens de exploitatiefase een antwoord op deze cruciale vraag te krijgen is een goed en betrouwbaar testproces vereist. Dit vraagt om een gestructureerde testaanpak en dito organisatie en infrastructuur.

Onze visie

Testen is een proces van plannen, voorbereiden, uitvoeren en beoordelen, dat tot doel heeft de kenmerken van informatiesystemen vast te stellen en het verschil tussen de actuele en de vereiste status daarvan aan te tonen.

Waar kwaliteit grofweg te definieren is als voldoen aan de eisen, levert testen dus informatie op over de kwaliteit en de risico's die genomen worden bij aanvaarding van mindere kwaliteit.

Door het testproces onderdeel te maken van het ontwikkelproces, kunnen in een vroeg stadium knelpunten of onduidelijkheden ontdekt en/of voorkomen worden. Hierbij staan in onze visie de beheersbaarheid, herhaalbaarheid en planbaarheid van het testproces en een optimale aansluiting bij het ontwikkelproces voorop.

Onze testaanpak

Onze testaanpak is er op gericht om in een vroeg stadium knelpunten c.q. onduidelijkheden te signaleren op basis van de functionele specificaties. Door onze aanpak en testspecificatietechnieken tijdens de intakefase in te zetten, kunnen mogelijke knelpunten c.q. onduidelijkheden al gesignaleerd worden voordat de bouwfase gestart is.

Op basis van een goede intake van de functionele specificaties worden testgevallen opgesteld, die een gedetailleerde beschrijving vormen voor de testuitvoering. De testgevallen worden opgeslagen en beheerd waardoor de herhaalbaarheid van de testuitvoering gewaarborgd wordt. Tijdens het gehele proces worden afwijkingen in de vorm van bevindingen geregistreerd en aan de organisatie gerapporteerd.

Onze testtechnieken

In de intakefase worden de functionele specificaties middels de poefgevallenanalyse geanalyseerd. Deze analyse bestaat uit het schematisch weergeven van de functionaliteit in flowcharts, waarbij de grafentechniek toegepast wordt. De schematische weergave wordt verwerkt in een tool, dat vervolgens alle mogelijke testcombinaties berekent en de testgevallen vastlegt. Hierbij geldt dat alle mogelijke testcombinaties van 1 of 2 testpaden minimaal een maal doorlopen worden. 

De testgevallen kunnen worden gebruikt om fysieke testgevallen, testscripts en testscenario's samen te stellen of om testdata te genereren ten behoeve van eventueel gebruikte record & playback tools.

Onze testuitvoering

De testgevallen, die vroeg in het traject zijn ontwikkeld, worden gebruikt voor het uitvoeren van functionele tests en regressietests. Tijdens de regressietest wordt de ongewijzigde programmatuur en tijdens de functionele test wordt de gewijzigde programmatuur getest. Door het adequaat inzetten van beide testsoorten kunnen de tijdens het ontwikkelproces ontstane wijzigingen en/of aanvullende wensen nog in datzelfde proces getest worden om aan het einde een gedegen advies te kunnen geven over het verschil tussen de actuele en vereiste status van het informatiesysteem.

Onze testautomatisering

Automatisering van het testproces wordt veelal gezien als een efficiency verhogende maatregel. Dat kan het zijn, zolang de automatisering ondersteunend is aan het proces. Een aantal randvoorwaarden die daarvoor gelden, kunnen in een van de eerste fases van een implementatietraject geborgd worden.

Inzet van tools is met name nuttig op het gebied van de voorbereiding en van de uitvoering (beide afzonderlijk zo'n 40% van de testinspanning).

Op de markt zijn diverse tools verkrijgbaar die de testuitvoering ondersteunen (zg. record & playback tools). Er zijn diverse referenties van toolselecties en implementaties door PST beschikbaar.

PST

Sinds geruime tijd houdt PST, zich bezig met het vakgebied testen. Naast een eigen testaanpak en testvisie is onze uniforme werkwijze beschreven in de PST Test Manual . Ieder testproces wordt volgens de manual opgezet waardoor de continuiteit van het testproces, inclusief de inzet van de gewaarborgd wordt.

Tevens beschikt PST over een testaanpak, gericht op iteratieve en incrementele systeemontwikkeling.

  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Plieger Software Testing

Schapenweide 7

2727HX Zoetermeer

T. 079-3411471

M. +31(0)621260652

E. info@pliegersoftwaretesting.nl

Postbank gironummer: 2929711

KvK Haaglanden 27295281

BTW nr. NL.181596416B01